Ngritje e kapaciteteve të të rinjve mbi debatin konstruktiv dhe dialogun ndërkulturor.

Momente gjatë trajnimit të ACFD dhe CESA për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve mbi debatin konstruktiv dhe dialogun ndërkulturor.
Trajnimi u rrit me të rinjtë e gjimnazit “Petro Nini Luarasi” në Tiranë.
Ky trajnim i njohu të rinjtë me dialogun ndërkulturor, përfshirjen sociale dhe debatin konstruktiv.
Të rinjtë morën pjesë aktive në diskutime, në punë në grupe, në marrjen e njohurive, në dhënien e mendimeve dhe në fitimin e kompetencave të reja.
Në takimin e radhës më 22 shkurt, të rinjtë inicojnë një debat mbi njohuritë e marra gjatë trajnimit. Ata zgjodhën temën e debatit dhe ndanë rolin e të qenit pjesë e grupit debatues, për të praktikuar aftësitë e debatit konstruktiv.
Ky aktivitet u mundësua nga puna e Fondacionit Anna Lindh nëpërmjet Skemës së Angazhimit në Rrjet, e cila zbatohet nga Drejtuesja e Fondacionit Anna Lindh – ALF – Rrjeti Shqiptar.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X