Vlerëso-Fuqizo-Vepro

Mbështetur nga:

Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP.

Kohëzgjatja:

Janar 2024 – Shtator 2024

Programi:

Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2)

Vendndodhja:

Bashkia Kavajë

Përshkrim i projektit:

Projekti ‘Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në bashkinë Kavajë’ ka si qëllim që të sigurojë që fëmijët me aftësi të kufizuar në bashkinë Kavajë, të përfitojnë nga përmirësimi i sistemit të shërbimeve të kujdesit social që ofrohen aktualisht për ta. Gjithashtu, projekti synon të fuqizojë kapacitetet e strukturave të Bashkisë Kavajë dhe përkatësisht stafin e shërbimit social në bashkinë Kavajë (përfshirë njësitë administrative) dhe stafin e Qendrës Ditore “Ngjyrat e Jetës”, të cilët mbulojnë drejtpërsëdrejti shërbimet e kujdesit social për fëmijët me AK, duke ngritur dhe ofruar shërbime cilësore të kujdesit social të përshtatura mbi bazën e nevojave specifike të identifikuara.

Rezultatet e pritshme:

  • Fëmijët me AK që jetojnë në bashkinë Kavajë, do të kenë mundësi të aksesojnë shërbimet e kujdesit social dhe do ju ofrohet mbështetje direkte nga stafet sociale të kujdesit social;

  • Kapacitetet teknike dhe praktike të stafit në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale në bashkinë Kavajë (përfshirë njësitë administrative) dhe të qendrës ditore ‘Ngjyrat e Jetës’ lidhur me planifikimin, buxhetimin, ofrimin dhe monitorimin e shërbimeve cilësore të përmirësuara dhe të përshtatura sipas nevojave të identifikuara për fëmijët me AK në territorin e bashkisë Kavajë.

Target grupe:

• Persona me AK në nevojë që jetojnë në bashkinë Kavajë – 50 fëmijë me AK
• Strukturat lokale të kujdesit social në bashkinë Kavajë – 15 punonjës të shërbimit social në Bashkinë Kavajë
• Anëtarë të komunitetit dhe familjarë të fëmijëve me AK – 75 anëtarë të komunitetit

Aktivitete:

Nuk ka më postime...