PROJEKTE

Vlerëso-Fuqizo-Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në bashkinë Kavajë”

Projekti ‘Vlerëso-Fuqizo Vepro: stafe sociale më të fuqizuara përballë shërbimeve të kujdesit social, për fëmijët me AK, në bashkinë Kavajë’ ka si qëllim që të sigurojë që fëmijët me aftësi të kufizuar në bashkinë Kavajë, të përfitojnë nga përmirësimi i sistemit të shërbimeve të kujdesit social që ofrohen aktualisht për ta.

Janar 2024 – Shator 2024

Bashkia Kavajë

Forumet Tematike Rinore – Një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë: Faza II

Për t’ju përgjigjur situatës aktuale, ACFD përmes këtij projekti do të kontribuojë në ripërtëritjen dhe riaktivizmin e të rinjve, duke u fokusuar në funksionimin e një instrumenti të quajtur Forumi Tematik Rinor. Ky mekanizëm do të nxisë angazhimin aktiv të mbajtësve të të drejtave dhe do të promovojë një mekanizëm pjesëmarrës për të rinjtë e komunitetit në bashkinë Kavajë që do të rrisë përgjegjshmërinë e qeverisjes vendore dhe do të përmirësojë ofrimin lokal të shërbimeve për të rinjtë e përshtatur me nevojat e…

Shtator 2023 – Qershor 2024

Bashkia Kavajë

PromoKULT – Zhvillimi i turizmit kulturor në bashkinë Kavajë

Ky projekt synon të plotësojë mungesën e shfrytëzimit efikas të burimeve të trashëgimisë kulturore në bashkinë Kavajë, duke krijuar një qasje të re në turizmin kulturor përmes përdorimit të teknologjisë inovative, digjitale dhe online. Aplikacioni online “Virtual Tour 360 gradë” dhe videoklipi promovues do të jenë mjetet kryesore të kësaj inovacioni.Me këtë projekt synojmë të ndihmojmë në zhvillimin e sektorit të turizmit dhe kulturës në vend, duke përmirësuar imazhin e zonës dhe tërhequr më shumë vizitorë vendas dhe të huaj…

Prill - Shtator 2023

Bashkia Kavajë

Forumet Tematike Rinore – Një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë

Për t’ju përgjigjur situatës aktuale, ACFD përmes këtij projekti do të kontribuojë në ripërtëritjen dhe riaktivizmin e të rinjve, duke u fokusuar në krijimin dhe funksionimin e një instrumenti të quajtur Forumi Tematik Rinor. Ky mekanizëm do të nxisë angazhimin aktiv të mbajtësve të të drejtave dhe do të promovojë një mekanizëm pjesëmarrës për të rinjtë e komunitetit në bashkinë Kavajë që do të rrisë përgjegjshmërinë e qeverisjes vendore dhe do të përmirësojë ofrimin lokal të shërbimeve për të rinjtë e përshtatur me nevojat e grupeve të ndryshme…

Korrik 2022 - Prill 2023

Bashkia Kavajë

Rrathët e frymëzimit dhe fuqizimit

Qëllimi kryesor i projektit Rrathët e frymëzimit dhe fuqizimit” do të kontribuojë në fuqizimin personal dhe përmirësimin e të kuptuarit të të drejtave të grave dhe vajzave në zonat rurale dhe suburbane të Tiranës, nëpërmjet edukimit dhe informimit të tyre mbi mundësitë që ofrohen përmes zbatimit të ligjit për barazi gjinore dhe kundër dhunës me bazë gjinore.Nëpërmjet aktiviteteve të parashikuara synojmë fuqizimin e tyre, duke rritur kapacitetet të tyre në njohjen e të drejtave të tyre; duke rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e rolit të tyre në shoqëri; si për t’u aftësuar për veten dhe përdorimin e fuqive dhe aftësitë personale në të mirë të vetes për të pasur një jetë më të denjë…

Mars – Qershor 2023

Bashkia Tiranë

Kultura dhe dialogu ndërkulturor me dhe për të rinjtë

Aplikimi i debatit rol – plays ku të rinjve iu dha mundësia për të dhënë argumentat e tyre kryesore në publik dhe i analizës së argumentave të dhëna nëpërmjet të menduarit kritik ishin gjithashtu elementë të rëndësishëm të punës praktike të zhvilluar gjatë pjesës së së parë dhe të dytë të aktivitetit. Prezantimet ofruan gjithashtu mjete/metodologji konkrete se si të realizohet një debat konstrultiv efektiv dhe të aplikohet i menduari kritik në mënyre efektive dhe cilësore tek të rinjtë….

Mars – Qershor 2023

Bashkia Tiranë

Fëmijë të shëndetshëm, komunitet i shëndetshëm

Ideja ‘Fëmijë të shëndetshëm, komunitet i shëndetshëm!’ do të kontribuojë në përmirësimin e shëndetit oral dhe të mirëqënies sociale në komunitetin e Bregut të Lumit, Njësia bashkiake nr.4, Bashkia Tiranë dhe krijimin e një shërbimi të ri falas. Në kuadër të këtij projekti u ngrit mini-klinika dentare, brenda hapësirës së Qendrës Sociale ‘Gonxhe Bojaxhi’, që do t’iu shërbejë një numri të konsiderueshëm prej 400 fëmijë të identifikuar me nevoja bazike, të cilët ndiqen me programe psiko-sociale mbështetëse në këtë qendër…..

16 Qershor 2022 – 31 Mars 2023

Bashkia Tiranë

Bëhu Familja Ime

Projekti kontribuoi në rritjen e nivelit të informacionit, ndjeshmërisë dhe mobilizimit të komunitetit të synuar, strukturave lokale përgjegjëse dhe medias ndaj rëndësisë së krijimit të një mjedisi familjar dhe përkujdesës për fëmijët pa kujdes prindëror. Gjithashtu ky projekt synoi të shërbejë edhe si një praktikë dhe model pozitiv jo vetëm për NJA-të dhe strukturat e tyre, por edhe për organizatat e tjera lokale, të cilat kanë në fokus punën me çështjet e familjes në përgjithësi. Ky projekt ishte një fillim i vogël për një proces të gjatë drejt zhvillimit të një praktike pozitive për shërbimin e kujdestarisë nga ACFD. Ky projekt synoi informimin, ndërgjegjësimin  institucioneve përgjegjëse….

03 Janar – 30 Qershor 2019

Bashkia Tiranë

Promovim dhe Informim për komunitetin e Tiranës në kuadër të Ditëve Ndërkombëtare

Ky projekt është zbatuar në territorin e bashkisë Tiranë, gjatë periudhës Dhjetor 2017 – Dhjetor 2018. Qëllimi i projektit është organizimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese në kuadër të ditëve ndërkombëtare: Dita Botërore kundër Kancerit, Dita e Lumturisë, Dita e Familjes, Dita e Bamirësisë, kushtuar këtyre target grupeve: të moshuarve në qendra rezidenciale, fëmijëve të hospitalizuar, grave me sëmundje terminale, familjeve në nevojë, dhe ofruesve të shërbimeve ndaj familjes…

Dhjetor 2017 – Dhjetor 2018

Bashkia Tiranë