Tryezë konsultative me temë: “Sfidat e sotme të Familjes Shqiptare” 15 maj 2018

Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes, organizoi Tryezën konsultative me temë: “Sfidat e sotme të Familjes Shqiptare”, në kuadër të 15 Majit, Ditës Ndërkombëtare të Familjes, në ambjentet e Muzeut Historik Kombëtar. Aktiviteti u mbështet nga partneri ynë kryesor Vitabiotics Albania.

Qëllimi i kësaj tryeze ishte sjellja në vëmendjen publike i rolit qendror dhe të patjetërsueshëm të familjes si njësia themelore shoqërore dhe ekonomike, si dhe i rëndësisë së zhvillimit dhe rishikimit të politikave të përgjithshme social-ekonomike të cilat të adresojnë mirëqenien familjare. Për këtë qëllim, në tryezë ishin të pranishem aktorë të rëndësishëm si: përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Avokati i Popullit, komunitetet fetare shqiptare, Shërbimi Social Shtetëror, organizata të shoqërisë civile, donatorë, përfaqësues të biznesit, akademike, studente etj.

Në takim, u evidentuan disa nga çështjet më të mprehta me të cilat po përballet familja shqiptare sot, si: varfëria, papunësia e lartë, mbrojtja jo efikase shëndetësore, rritja e numrit të divorceve, dhuna familjare, dhuna me bazë gjinore, ulja e shkallës dhe e nivelit të arsimimit të fëmijëve dhe të rinjve, rritja e vdekshmërisë foshnjore, sidomos në zonën veriore të vendit; rritja e kriminalitetit tek adoleshentët, rritja e kohës së punës e cila redukton kohën e prindërve në familje dhe në kujdes të fëmijëve, duke sjellë probleme të prindërimit dhe dominim të problemeve sociale brenda dhe jashtë familjes. 

Prof. Dr. Edlira Haxhiymeri u shpreh në fjalën e saj se prindërit shqiptarë, megjithëse priren drejt prindërimit pozitiv, kanë shumë nevojë të njihen me teknika të reja/të shëndetshme të prindërimit. Ajo theksoi se edukimi me shprehi të prindërimit pozitiv duhet të bëhet pjesë e edukimit qytetar dhe se çështje të roleve gjinore prindërore, çështje të trajtimit të diferencuar djalë-vajzë kanë nevojë të rishihen në perspektivën e barazisë gjinore.

Sipas të dhënave të sjella në këtë tryezë nga Prof. Asoc. Dr. Arlinda Ymeraj e Universitetit Evropian të Tiranës, prindërit e vetëm-gra; pensionistët e vetmuar dhe familjet në ndihmë ekonomike, janë kategoritë më të përjashtuara të shoqërisë shqiptare.
Politikat ekzistuese në mbështetje të familjes shqiptare sot janë vetëm ndihma ekonomike dhe nxitja e sipërmarrjes dhe biznesit familjar, të cilët u konsideruan nga ana e ekspertëve dhe të pranishmëve në tryezë, të pamjaftueshme për të nxitur fuqizimin ekonomik dhe social të familjes.
Të gjitha rekomandimet dhe gjetjet në këtë tryezë do t’ju përcillen institucioneve qëndrore dhe të linjes, donatorëve, agjencive rajonale në Shqipëri për ti dhënë më shumë jehonë nevojës për ndërhyrje në këtë drejtim.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X