Përmbledhje Komisioni mbi Statusin e Grave i OKB-së: 11-17 mars 2019 në New York

Komisioni mbi Statusin e Grave (KSG 63) i OKB-së i mbledhur në datat 11-17 mars 2019, në New York u fokusua mbi temën:“Sistemet e mbrojtjes sociale, qasja në shërbimet publike dhe infrastruktura e qëndrueshme për barazi gjinore dhe fuqizimi i grave dhe vajzave”.

Në këtë sesion u theksua si urgjente puna e barazisë gjinore, sepse ka pothuajse 25 vjet që përfaqësuesit në Konferencën e Katërt Botërore për Gratë deklaruan se “të drejtat e grave janë të drejta të njeriut”, e cila u mbajt në Pekin në vitin 1995. U shprehën shqetësime rreth zhvendosjes së mundshme të arritjeve të barazisë gjinore të bëra deri tani.

Familjet dhe komunitetet më të rrezikuara që duhet t’i linim pas në Agjendën për Zhvillim të Qëndrueshëm të 2030, mungesën në qasje në infrastrukturën e përshtatshme, lëvizje të kufizuar dhe që nuk mund të përballojnë shërbimet private, duke përfshirë kujdesin për fëmijët, ujin, kanalizimet, energjinë, institucionet shëndetësore dhe arsimin.

Duke qenë dëshmitarë të arritjeve të dukshme gjatë 25 viteve të fundit, ka pasur shpërndarje të dobët në angazhimet kryesore për këto qëllime dhe rezoluta. Ndikimet e hendekut gjinor të pagave, për shembull, duhet të adresohen. Një nga efektet afatgjata të hendekut gjinor të pagave në lidhje me jetën e një gruaje është një hendek i madh pensionesh në pensionin e saj. Dëshmitë tregojnë se në mbarë botën numri i grave të moshuara që jetojnë në varfëri të skajshme po rritet.

Gjinia, dhe hendeqet në pagat dhe pensionet, të shoqëruara me mungesën e mbrojtjes sociale universale, rrezikojnë seriozisht përmbushjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, të cilat kërkojnë fundin e varfërisë dhe urisë; arritjen e barazisë gjinore dhe të punës së denjë.

Rekomandimet kryesore të sesionit përfshihen si në vijim:

• Investoni në mbrojtjen sociale, shërbimet publike dhe infrastrukturën e qëndrueshme për të mbështetur produktivitetin e punës së grave, duke përfshirë edhe në ekonominë informale;

• Të sigurohet se progresi në qasjen e grave në mbrojtjen sociale, shërbimet publike dhe infrastrukturën e qëndrueshme nuk është dëmtuar nga shkurtimet e buxhetit dhe masat shtrënguese dhe nivelet e mbrojtjes të arritura më parë nuk do të përmbysen.

• Të ndërtohet mbi bazë të angazhimeve të shumëanshme për barazinë gjinore, duke përfshirë Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Rekomandimin e vitit 2012 të ONP-së për Mbrojtjen Sociale (Nr. 202), për të forcuar qasjen në mbrojtjen sociale, shërbimet publike dhe infrastrukturën për të gjitha gratë dhe vajzat;

• Njohja, zvogëlimi dhe rishpërndarja e kujdesit dhe punës së papaguar në familje duke siguruar qasje në mbrojtjen sociale për kujdestarët e papaguar të të gjitha moshave, duke përfshirë mbulimin për kujdesin shëndetësor dhe pensionet;

  • Rritja e investimeve në shërbime publike cilësore të kujdesit që janë të përballueshme dhe të përgjegjshme nga qasja gjinore;
  • Identifikimi dhe heqja e barrierave për qasjen e grave dhe vajzave në shërbimet publike, si distanca fizike, mungesa e informacionit dhe fuqia vendimmarrëse, stigma dhe diskriminimi;
  • Garantimi i disponueshmërisë së ujit të pijshëm dhe kanalizimeve të sigurta dhe të përballueshme, duke përfshirë higjienën e ciklit menstrual, në shtëpi, në shkolla, kampet e refugjatëve dhe vende të tjera publike;
  • Të sigurojnë që politikat dhe planifikimi i transportit të jenë të qëndrueshme, të arritshme, të përballueshme, të sigurta dhe të përgjegjshme për çështjet gjinore, duke marrë parasysh nevojat e ndryshme të grave dhe burrave dhe të përshtatura për t’u përdorur nga personat me aftësi të kufizuara dhe personat e moshuar;
  • Promovimi i pjesëmarrjes së plotë dhe të barabartë dhe udhëheqjes së grave dhe organizatave të grave në dialogjet e politikave dhe vendimmarrje në lidhje me sistemet e mbrojtjes sociale, shërbimet publike dhe infrastrukturën e qëndrueshme;
  • Dënojnë fuqishëm mosndëshkimin dhe mungesën e llogaridhënies të rrënjosura në pabarazinë historike dhe strukturore që shoqëron dhunën e përhapur ndaj grave.

Shpërnda:

Artikuj të Tjerë:

DONATORËT

© 2023 ACFD. All Rights Reserved.

X